Kapat

Vergi reform paketinden kesitler

Bütün Yazıları Okumak İçin Tıklayın
 Vergi reform paketinden kesitler

Reform Paketi’nde çok sayıda yeni düzenleme ve değişiklikler var. Belli ki paketin görünen amacı hazineye sıcak ve para sokmak. Peki; nasıl sokulacak bu paralar?

Gökhan ŞAHİN

Reform Paketi’nde çok sayıda yeni düzenleme ve değişiklikler var. Belli ki paketin görünen amacı hazineye sıcak ve para sokmak. Peki; nasıl sokulacak bu paralar? Bunlardan bazılarını aktarmak gerekirse;

Şirketlerin 2020, 2021 ve 2022 yılı kazançlarına uygulanmak üzere vergi tevkifatı getiriliyor.

Kanun Teklifi ile Gelir Vergisi Kanunu’na “Kurum kazançlarında vergi tevkifatı” başlığıyla geçici 92. madde eklenerek şirketlerin 2020, 2021 ve 2022 yılı kazançlarına uygulanmak üzere geçici olmak üzere vergi tevkifatı getiriliyor. Bu düzenleme ile gelecek dönemlerde ortaklara yapılacak kar dağıtımı veya (dar mükellefler de) ana merkeze aktarılan tutar üzerinden yapılacak tevkifata mahsuben kurum kazancı üzerinden önceden vergi alınması öngörülüyor. Böylece kar dağıtımı olsun olmasın veya dar mükellef kurumlar için ana merkeze aktarım olsun olmasın her koşulda kurum kazancının belli bir oran üzerinden vergilendirilmesi sağlanıyor. Bu sayede vergi gelirlerinde yüzde 4 ek gelir elde edilmesi amaçlanıyor.

Tevkifatın (stopaj) matrahına nasıl ulaşılacak ve oranı ne olacak?

Tevkifat, öncelikle şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerindeki ticari bilanço karlarına kanunen kabul edilmeyen giderlerini ekledikten sonra bulacakları tutardan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri hükümlerine göre istisna edilen kazançları varsa geçici 61. madde kapsamında elde edilen kazançları ve hesaplanan kurumlar vergisi düşülerek kalan tutar üzerinden yapılacak ve belirlenen usul ve esaslara göre beyan edilerek ödenecektir. 2020 ve 2021 yılları için yüzde 10, 2022 yılı için yüzde 5 oranında tevkifat yapılması öngörülmektedir.

Tevkifat avans niteliğinde olup sonradan mahsup edilebilecek mi?

Bu şekilde tevkifat yapıldıktan sonra, şirketlerin ortaklarına fiili kar dağıtımı veya ana merkeze kar aktarması durumunda bu miktarlara karşılık gelen karın dağıtımı veya ana merkeze aktarımı aşamasında GVK 94 ve KVK 15 ve 30. maddeleri uyarınca yapılacak tevkifattan mahsup edilecek. Bu şekilde mükerrer vergilendirmenin de önlenmesi amaçlanıyor.

Örnek: 2020 yılı için 2.000.000 lira kazanç elde eden ŞAHİN LTD.ŞTİ. için;

Tevkifat matrahının 1.800.000 olduğu varsayıldığında 1.800.000 x % 10=180.000 lira tevkifat yapılacaktır.(geçici 92.madde) Şahin Ltd. 2022 yılında ortaklarına fiili kar dağıtımına karar vermesi halinde dağıtılacak kar tutarı üzerinden ödenmesi gereken yüzde 15 stopaj tutarından 2020 yılı için önceden ödenen 180.000 lira mahsup edilecektir.

Şirket kar dağıtmadığı takdirde 180.000 lira tevkifat iade ediliyor mu?

Tevkifata tabi tutulan 1.800.000 liranın Şahin Ltd. tarafından sermayeye eklenmesi durumunda eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarının Şahin Ltd.’ye ve kurumlara kar payı olarak dağıtılması,  kazancı elde eden bu kurumlarca sermayeye eklenmesi durumunda ise sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarının sermaye artırımında bulunan kuruma red ve iade olacağı hüküm altına alınmıştır.

Araçların noterler tarafından ilk tescilden sonraki birinci satış ve devrine binde 5 harç getiriliyor.

Kanun teklifi ile Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin “I. değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün mülga (5) numaralı fıkrası yeniden düzenlenerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde işlem tarihindeki araç kasko sigorta değerinden az olmamak üzere alım satım bedeli üzerinden binde 5 noter harcı alınması öngörülüyor.

Maliye fatura kesme süresi 7 günü kısıtlama hakkına erişiyor. VUK 231. maddesinde değişik ile Maliye’ye kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda yetki veriliyor.

ÖTV’nin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat alma konusunda Maliye’ye yetki veriliyor

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bent olarak eklenmesi öngörülen düzenleme ile Maliye’ye, ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddeye göre teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veriliyor.

ÖKC üzerinden yeni bir kaçakçılık suçu cezası geliyor.

VUK 359. maddesine (c) fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenerek, vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Geçici iş göremezlik ödeneği zorlaştırılıyor ve hesaplamasına üst limit getiriliyor

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirleniyor. Yapılacak düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönemin on iki aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Prim teşviki, destek ve indirimlerden geriye dönük yararlanma ve başka teşvikle değiştirme tarih oluyor.

Gerek 5510 gerekse diğer kanunlarla getirilen teşviklerden geriye yönelik olarak yararlanma hakları, Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermesi ve uygulamada karmaşaya neden olması gerekçesiyle kaldırılıyor. Düzenleme yasalaştığı takdirde, işverenler geriye dönük olarak 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklar, yararlanmış oldukları prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştiremeyecekler.

 

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?